XX Premi Bernat Capó de difusió de la cultura popular.

Convocatòria de premi
(Tot el dia)
14 maig
2018
(Tot el dia)
16 jul.
2018
Presentació de treballs fins el 16 de juliol

BASES PER A LA CONVOCATÒRIA DEL PREMI BERNAT CAPO DE DIFUSIÓ DE LA CULTURA POPULAR CORRESPONENT A L’ANY 2018

Edicions del Bullent i el Museu Valencià d'Etnologia de la Diputació de València, amb l’ànim de fomentar la investigació i la divulgació de treballs vinculats a l’estudi de la cultura popular, convoquen el Premi Bernat Capó, que es regirà per les bases següents:

 

Primera. Beneficiaris. 

Podran participar totes les persones que hagen complit els 18 anys el dia de finalització del termini de presentació de les obres. No podran participar aquells que hagen guanyat els premis en els últims cinc anys.

Segona. Objecte.

Pot optar a aquest premi qualsevol treball d’investigació inèdit de divulgació de la cultura popular valenciana. Els treballs que es presenten hauran de tindre les següents característiques:

- Deuran fer referència a qualsevol camp de la cultura popular valenciana, tant material com immaterial. Es valoraran especialment aquells treballs que facen referència a la cultura material.

- Poden desenvolupar un tema únic o diversos temes relacionats, però no podran ser simples recopilacions d’articles.

- Poden estar escrits en valencià o en castellà.

- Hauran de ser originals, inèdits i no premiats en altres concursos o premis.

- Els originals que opten al premi es presentaran a doble espai en grandària DIN A4, i tindran una extensió d’entre de 125 i 175 fulls.

Tercera. Premi.

El/La guanyador/a rebrà un premi de 6.000 €, subjectes a la fiscalitat vigent, i que s’entén com a compensació pels drets d’autor. A més el llibre serà editat per Edicions del Bullent, que inclourà el títol en el seu catàleg general.

El veredicte es farà públic el dia 28 de setembre en el transcurs d'un acte de lliurament a la ciutat de Dénia.

Quarta. Termini de presentació.

El termini de presentació de les obres començarà el 14 de maig de 2018 i finalitzarà el 16 de juliol de 2018

Cinquena. Forma de presentació.

Les obres aspirants hauran de presentar-se per triplicat en Edicions del Bullent. Carrer de la Taronja, 16, 46210 Picanya, personalment o per correu certificat. També es poden presentar mitjançant un correu electrònic a la següent adreça: premis@bullent.net

En l’obra es farà constar en la primera pàgina el títol de l’obra i el pseudònim de l’autor/a. En sobre apart tancat, s’indicarà a l’exterior el títol de l’obra i el pseudònim de l’autor/a, i s’inclouran les dades de l’autor/a (nom i cognoms, adreça, telèfon de contacte, una declaració jurada que l’obra es original i inèdita i que està lliure de qualsevol compromís edició i no està pendent de  resolució en cap altre concurs literari). Si s’envia per correu electrònic hi haurà d'haver adjunts dos arxius en format pdf. Un correspondrà a l'obra, i l'altre a les dades esmentades.

Sisena. Jurat

El jurat qualificador, la resolució del qual serà inapel·lable, estarà integrat per tres persones de reconegut prestigi i solvència en l’àmbit de la cultura popular valenciana: Jorge Cruz Orozco, Eva Mompó López i Núria Sendra Marco.

El premi s’atorgarà per majoria simple dels vots dels membres del jurat. No obstant podrà no adjudicar-se si la majoria estima que cap de les obres presentades se’n fa mereixedora.

En ningun cas el premi podrà ser fraccionat. Sols pot ser atorgat a un sol guanyador.

Setena. Obligacions del guanyador

El/La guanyador/a queda obligat a :

-Garantir l’autoria i originalitat de l’obra, fins i tot front a reclamacions de tercers.

-Subscriure contracte de cessió exclusiva dels drets d’edició amb Edicions del Bullent.

- Lliurar a l’editorial un original de l’obra guanyadora en format electrònic.

- Participar en els actes de promoció de la publicació concertats de comú acord amb el Museu Valencià d’Etnologia, Edicions del Bullent i l’autor/a.

Vuitena. Edició de l’obra guanyadora

Edicions del Bullent publicarà en suport paper una primera edició de l’obra premiada. Si transcorregueren dotze mesos, des de la data de lliurament del premi, sense que s’efectuarà l’esmentada edició, l’autor/a tindrà llibertat de publicar-la on vulga, sempre que hi faça constar “Obra guanyadora del Premi Bernat Capó del Museu Valencià d’Etnologia” i que consigne en lloc visible el logotip del Museu i de la Diputació de València.

Novena. Exemplars no premiats

Els exemplars no premiats podran recollir-se en un termini de dos mesos comptat a partir de la data de lliurament del premi. Els exemplars que no es recullen seran destruïts una vegada passat aquest termini.

Desena. Règim jurídic i acceptació de les bases

El fet de participar en el premi implica la total acceptació i el compliment d’aquestes bases. En cas de disconformitat, aquesta es veurà als tribunals de la ciutat de València. La present convocatòria està subjecta a la llei 38/2003 General de subvencions i normatives concordants.